Maliwan's Blog

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนทุ่งสง

                                     สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนทุ่งสง

โรงเรียนทุ่งสง มีเจตจำนงค์ที่จะผลิตนักเรียน ให้มีความรู้ในศิลปะ วิทยาการอันกล้าแกร่ง พร้อมที่จะออกไปศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพ ได้โดยสะดวก จึงได้เลือกเอา รูปพระพิฆเนศ เป็นตราประจำโรงเรียน จนกระทั่งปัจจุบันนี้

โรงเรียนทุ่งสงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพท.นศ.2) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2468 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 54 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 44 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) เป็นโรงเรียนโครงการร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการร่วมระหว่างกรมพลศึกษากับกรมสามัญศึกษา) และเป็นโรงเรียนหน่วยเบิกเงินจากคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ อำเภอทุ่งสง

แผนผังโรงเรียนทุ่งสง

โรงเรียนทุ่งสงมีอาคารถาวร 5 หลัง จำนวนห้องเรียน 37 ห้อง ห้องพิเศษ 25 ห้อง ห้องบริการ 15 ห้อง โรงพลศึกษา-หอประชุม 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 2 หลัง คหกรรม 1 หลัง และ อาคาร IT เฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง

มีข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริง 122 คน ลูกจ้าง 14 คน

ระบบบริหารของโรงเรียนทุ่งสง ใช้ระบบการกระจายอำนาขการบริหารตามสายงาน ซึ่งกำหนด เป็นแผนภูมิการบริหาร ของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ

 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
 3. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งบประมาณในการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งของโรงเรียนทุ่งสง ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนใช้เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ หน่วยงานเอกชนและชุมชน การจัดวิชาเรียน โรงเรียนจัดกลุ่มวิชาเรียนตามความพร้อมของทรัพยากร และปัจจัยอื่น ๆ ที่โรงเรียนมีอยู่ โดยโรงเรียนใช้หลักสุตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ดังนี้

 1. กลุ่มวิชาที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1 – ม.3 และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ ดังนี้
  1. กลุ่มสาระภาษาไทย
  2. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  3. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  4. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  5. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  6. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  7. กลุ่มสาระศิลปะ
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม. 3 ) มีสาระที่เพิ่มเติม( หลักสูตร พ.ศ. 2544 ) ดังนี้
  1. คอมพิวเตอร์
  2. คณิตศาสตร์
  3. ภาษาอังกฤษ
  4. วิทยาศาสตร์
  5. ภาษาไทย
  6. ธุรกิจ
  7. พลศึกษา
  8. ช่างไฟฟ้า
  9. ช่างเขียนแบบ
  10. สังคมศึกษา
  11. ช่างยนต์
  12. ช่างโลหะ
  13. ช่างไม้
  14. ดนตรีไทย
  15. ดนตรีสากล
  16. ศิลปกรรม
  17. เกษตรกรรม
  18. คหกรรม
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4- ม.6) มีวิชาเรียน 3 แนวการเรียน ( หลักสูตร พ.ศ. 2544 ) ดังนี้
  1. มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์
  2. มุ่งเน้นสังคมศาสตร์
  3. มุ่งเน้นคณิตศาสตร์
  4. ฝรั่งเศส
 4. วิชาสาระเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย( หลักสูตร พ.ศ. 2544 )ที่เปิดสอน ได้แก่
  1. คอมพิวเตอร์
  2. คณิตศาสตร์
  3. ภาษาอังกฤษ
  4. วิทยาศาสตร์
  5. ภาษาไทย
  6. ธุรกิจ
  7. พลศึกษา
  8. ช่างไฟฟ้า
  9. ช่างเขียนแบบ
  10. สังคมศึกษา
  11. ช่างยนต์
  12. ช่างโลหะ
  13. ช่างไม้
  14. ดนตรีไทย
  15. ดนตรีสากล
  16. ศิลปกรรม
  17. เกษตรกรรม
  18. คหกรรม
  19. ฝรั่งเศส

หมายเหตุ

 • ช่วงชั้นที่ 3
 1. เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ
  1. แนะแนว
  2. กิจกรรมชุมชน
  3. ลูกเสือ – เนตรนารี
  4. ทักษะชีวิต
  5. โฮมรูม
 2. จัดให้มีโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน 36 คน
 • ช่วงชั้นที่ 4
 1. เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ
  1. แนะแนว
  2. กิจกรรมชุมนุม
  3. ทักษะชีวิต
  4. โฮมรูม
 2. จัดให้มีโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน 36 คน

โรงเรียนทุ่งสง[3]ได้ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2486 โดยอาศัยโรงธรรมศาลาในบริเวณวัดชัยชุมพลเป็นสถานที่เรียน โดยมีนายสิริ รัตนรัต ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้ย้ายมาขอใช้สถานที่ราชพัสดุ ติดกับโรงเรียนวัดชัยชุมพล เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2490 โรงเรียนจึงได้จัดงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียนถาวรที่ราชพัสดุ ในเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน โดยในระยะแรกเปิดรับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิงเข้าเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 จึงได้แยกนักเรียนหญิงออกไปตั้งเป็นโรงเรียนสตรีทุ่งสง จากความคับแคบของเนื้อที่โรงเรียน ทำให้ไม่สามารถขยายอาคารสถานที่ให้พอเพียงกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นแต่ละปี ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนในสมัยนั้นได้ดำริที่จะย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนในปี พ.ศ. 2512 นายพินิจ นุ่นพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งสงในสมัยนั้น จึงได้ดำเนินเรื่องขอให้ที่ดินราชพัสดุบริเวณกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 8 เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ ทางราชการได้อนุมัติ และดำเนินการจัดสร้างอาคารประกอบขึ้นในปี พ.ศ. 2513 แล้วเสร็จ จึงเปิดให้นักเรียนเข้าเรียนในสถานที่แห่งใหม่นั้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ถือว่าได้เป็นยุคใหม่ของโรงเรียน โดยมีลำดับขั้นของการพัฒนา ดังนี้

 • พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกให้โรงเรียนทุ่งสง เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบผสมในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.1) รุ่นที่ 2 โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2518 และสิ้นสุดโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2521
 • พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในระยะแรกเปิดสอนเพียง 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น และได้เปิดเพิ่มเป็น 8 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ในระยะเวลาต่อมา
 • พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่
 • พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบรางวัลให้กับโรงเรียนในฐานะเป็นโรงเรียนผู้ดำเนินการใช้หลักสูตรดีเด่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • พ.ศ. 2530 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น ส่วนภูมิภาค
 • พ.ศ. 2531 สมาคมบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ยกย่องผู้บริหารโรงเรียนทุ่งสง (นายศุภมน เสาหฤทวงศ์) เป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่นในเขตการศึกษา 3
 • พ.ศ. 2534 เป็นโรงเรียนหน่วยเบิกกรมสามัญศึกษา ประจำคลัง ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2536 รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา โดยเริ่มจากชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 (ในปีการศึกษา 2538 รับนักเรียนแบบสหศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายครบทุกระดับชั้น)
 • พ.ศ. 2537 โรงเรียนทุ่งสงเป็นโรงเรียนโครงการร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเข้าร่วมโครงการห้องสมุด กาญจนาภิเษก และโครงการปฏิรูปการศึกษา
 • พ.ศ. 2542 โรงเรียนทุ่งสงได้จัดโครงการร่วมกับสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดเปิดสอนโครงการ กศ.บป.
 • พ.ศ. 2543 โรงเรียนทุ่งสงได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2544 โรงเรียนทุ่งสงได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
 • พ.ศ. 2545 โรงเรียนทุ่งสงได้รับรางวัลปฏิบัติรูปการเรียนดีเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2547 โรงเรียนทุ่งสงได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสถานการศึกษาเข้าร่วมโครงการขยายผลการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่ภาคใต้
 • พ.ศ. 2548 โรงเรียนทุ่งสงได้รับงบประมาณจากผู้ว่า CEO ปรับปรุงห้องสมุด IT ได้รับการสนับสนุนตรามโครงการ TOT IT school จากบริษัท TOT และได้จัดสร้าง IT โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองและชุมชน
 • พ.ศ. 2549 โรงเรียนทุ่งสงได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้น ม.1, ม.4
 • พ.ศ. 2549 โรงเรียนทุ่งสงได้เพิ่มการเรียนการสอนภาษาจีน

ทำเนียบผู้บริหาร

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนทุ่งสงมีผู้บริหาร 11 คน ดังนี้

 1. นายสิริ รัตนะรัตน พ.ศ. 2486พ.ศ. 2487 รักษาการแทนครูใหญ่
 2. นายคิด เลิศศิริก้องสมุท พ.ศ. 2487พ.ศ. 2487 ครูใหญ่
 3. นายเอก วัฒนกุล พ.ศ. 2491พ.ศ. 2495 ครูใหญ่
 4. นายแพ แสงพลสิทธิ์ พ.ศ. 2495พ.ศ. 2498 ครูใหญ่
 5. นายสวัสดี ณ พัทลุง พ.ศ. 2498พ.ศ. 2507 ครูใหญ่
 6. นายพินิจ นุ่นพันธ์ พ.ศ. 2507พ.ศ. 2519 ครูใหญ่
 7. นายศุภมน เสาหฤทวงศ์ พ.ศ. 2519พ.ศ. 2531 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 8. นางไสว คงสวัสดิ์ พ.ศ. 2531พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 9. นายสกนธ์ ไชยกาญจน์ พ.ศ. 2535พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 10. นายสุรพล หอมหวล พ.ศ. 2543พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 11. นายจำเริญ รัตนบุรี พ.ศ. 2547ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์

พระคเณศ หรือ พระพิฆเนศ  เป็นเทพของอินเดีย เป็นเทพประจำความขัดข้อง ตัวเป็นคน หัวเป็นช้าง เป็นผู้ประสาทวิชาเจ็ดประการคือ ช่างปั้น จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ สถาปัตยกรรม วาทศิลป์ และอักษรศาสตร์ ดังนั้นในวรรณคดี เมื่อกวีจะไหว้ครูก็มักจะไหว้พระพิฆเนศด้วยเช่นใน สามัคคีเภทคำฉันท์ เป็นต้น เพื่อจะได้ประสาทความสำเร็จ ให้กับผู้แต่งในการแต่งหนังสือเล่มนั้น นอกจากนั้นดวงตราประจำวรรณคดีสโมสร ก็ใช้รูปพระพิฆเนศ

พระคเณศ เป็นโอรสพระศิวและพระบารพดี ตอนคลอดมีเทพไปแสดงความยินดีมาก รวมทั้ง พระศนิ (พระเสาร์) ซึ่งถูกภรรยาสาปไว้ว่า ถ้าพระศนิมองดูใคร ผู้นั้นจะต้องถึงแก่ความพินาศ จึงไม่กล้ามองกุมาร พระบารพดีไม่ถืออนุญาตให้พระศนิมอง เมื่อพระศนิมองพระกุมารคือ พระคเณศ พระคเณศก็หัวขาด พระวิษณุจึงเหาะไปหาหัวมาต่อให้ พบช้างนอนหลับอยู่ จึงตัดหัวมาต่อให้พระกุมาร พระคเณศจึงมีหัวเป็นช้างตั้งแต่นั้นมา

พระคเณศมีชายาสององค์คือ พุทธิ กับ สิทธิ และมีโอรสสององค์ ชื่อเกษมและลาภ

พระคเณศ บางทีเรียกว่าพระพิฆเนศ พระพิฆเนศวร คือผู้เป็นใหญ่ในความติดขัด หรือเรียกพระสิทธิธาดา หมายถึงผู้อำนวยความสำเร็จ หรือพระเหรัมพ ์คือผู้คุ้มครอง ป้องกัน นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่น ๆอีก เช่น

 • พระเอกทันต์ หมายถึง ผู้มีงาเดียว
 • พระมโหทร หมายถึง ผู้มีท้องใหญ่
 • พระลัมพกรรณ หมายถึง ผู้มีหูยาน
 • พระกริมุข หมายถึง หัวเป็นช้าง

นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกเป็นอื่น ๆ อีกมากมาย

โรงเรียนทุ่งสง มีเจตจำนงค์ที่จะผลิตนักเรียน ให้มีความรู้ในศิลปะ วิทยาการอันกล้าแกร่ง พร้อมที่จะออกไปศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพ ได้โดยสะดวก จึงได้เลือกเอา รูปพระพิฆเนศ เป็นตราประจำโรงเรียน จนกระทั่งปัจจุบันนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements

 • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.

หมวดหมู่

คลังเก็บ

%d bloggers like this: